Menu Close

TransformationLEAD

Framåtanda and Handlingskraft, Vi leder Progress för värderade verksamheter.

Förändring är den enda konstanten. Framgång kommer av viljan att driva och förmågan att möta förändringar. Såväl verksamheter som individer utmanas ständigt på hur de svarar upp. Det finns inget enkelt framgångsrecept, utan krävs såväl erfarenhet som förmåga för att hantera utmaningarna. 

TransformationLEAD är tjänsteområdet som samlar de mest efterfrågade tjänsterna vid analys, planering och exekvering av förändringar i komplexa organisationer. Tjänsteområdet täcker ett antal detaljerade tjänster, däribland Förstudieanalys, Projekt- och Programledning, Agil projektledning, Kontroll av Projektportföljen och Förändringsledning. Vi erbjuder enkelt uppsatta tjänstelösningar inklusive verktyg och god praxis, samt även löpande konsulttjänster. 

Vi tillhandahåller följande tjänster:  

Förstudien är avgörande för att tidigt kunna utvärdera och ta ställning till beslut om fortsatt inriktning. En förstudies tid och kostnad kan utgöra en tiondel av projektets. Resultatet ger underlag för fakta-baserade beslut och mycket av producerat material är återanvändbart i kommande projekt.

Projektledning är initieringen, planeringen, genomförandet och avslutandet av verksamhetens förändringar. IT är vanligtvis en del av dessa, men det skall aldrig vara den drivande faktorn. Verksamhetsprojektet drivs av verksamhetens behov, där förståelsen av kultur, organisation, processer och värdeströmmar är av högsta vikt.

Agil projektledning innebär en mer flexibel modell, lämplig för att hantera frekventa ändringar I förutsättningar eller inriktning under projektets gång. Det finns flera metoder och ramverk som anpassas med erfarenhet. SAFe och Scrum är två av de vanligaste.  

Programledning handlar om att strukturera och styra projekt med beroenden sinsemellan. Projekten behöver planeras och genomföras med hänsyn till detta, och projekt kan också köras flera gånger. En upprepad utrullning för olika marknader är ett exempel.

Portföljhantering avser den övergripande kontrollen och prioritering av projekt för att maximera nyttan och optimera resurserna. Genom denna administration skapas rapporter och beslutsunderlag som ger en komplett bild över projektens utveckling för ledningen.

Förändringsledning avser hantering av den information och kommunikation som krävs för att genomföra förändringar på såväl organisationsnivå som på individuell nivå. Detta omfattar strategier för att uppnå hållbara förändringar, omfattande beteenden, lärande och acceptans.