Meny Stäng

Därför att ditt företag

förtjänar tillväxt

TransformationLEAD

Framåtanda and Handlingskraft, Vi leder Progress för värderade verksamheter.

Förändring är den enda konstanten. Framgång kommer av viljan att driva och förmågan att möta förändringar. Såväl verksamheter som individer utmanas ständigt på hur de svarar upp. Det finns inget enkelt framgångsrecept, utan krävs såväl erfarenhet som förmåga för att hantera utmaningarna. 

TransformationLEAD är tjänsteområdet som samlar de mest efterfrågade tjänsterna vid analys, planering och exekvering av förändringar i komplexa organisationer. Tjänsteområdet täcker ett antal detaljerade tjänster, däribland Förstudieanalys, Projekt- och Programledning, Agil projektledning, Kontroll av Projektportföljen och Förändringsledning. Vi erbjuder enkelt uppsatta tjänstelösningar inklusive verktyg och god praxis, samt även löpande konsulttjänster. 

Vi tillhandahåller följande tjänster:  

Förstudien är avgörande för att tidigt kunna utvärdera och ta ställning till beslut om fortsatt inriktning. En förstudies tid och kostnad kan utgöra en tiondel av projektets. Resultatet ger underlag för fakta-baserade beslut och mycket av producerat material är återanvändbart i kommande projekt.

Projektledning är initieringen, planeringen, genomförandet och avslutandet av verksamhetens förändringar. IT är vanligtvis en del av dessa, men det skall aldrig vara den drivande faktorn. Verksamhetsprojektet drivs av verksamhetens behov, där förståelsen av kultur, organisation, processer och värdeströmmar är av högsta vikt.

Agil projektledning innebär en mer flexibel modell, lämplig för att hantera frekventa ändringar I förutsättningar eller inriktning under projektets gång. Det finns flera metoder och ramverk som anpassas med erfarenhet. SAFe och Scrum är två av de vanligaste.  

Programledning handlar om att strukturera och styra projekt med beroenden sinsemellan. Projekten behöver planeras och genomföras med hänsyn till detta, och projekt kan också köras flera gånger. En upprepad utrullning för olika marknader är ett exempel.

Portföljhantering avser den övergripande kontrollen och prioritering av projekt för att maximera nyttan och optimera resurserna. Genom denna administration skapas rapporter och beslutsunderlag som ger en komplett bild över projektens utveckling för ledningen.

Förändringsledning avser hantering av den information och kommunikation som krävs för att genomföra förändringar på såväl organisationsnivå som på individuell nivå. Detta omfattar strategier för att uppnå hållbara förändringar, omfattande beteenden, lärande och acceptans.

OperationsLEAD

Framåtanda and Handlingskraft, Vi leder Progress for värderade verksamheter.

- Interimsledning

- Projektportföljen

- IT Service Management

DirectionLEAD

 

- Flygning med affärskonsulting 

- Business Intelligence Management

- Employee Empowerment

- Workshop-ledning

LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® är en otroligt potent och välbeprövad workshopmetod för att utveckla strategier och visioner, lösa problem, bygga team och på ett strukturerat sätt angripa allehanda utmaningar en organisation står inför. 

Den låter oss bortse från hierarkier, trampade tår och prestige och istället fokusera på den gemensamma utmaningen genom våra gemensamma styrkor, unika individuella egenskaper och sammantagna erfarenhet och kunskap. Genom en kontrollerad process leder en certifierad Facilitator oss fram till djupare gemensam insikt kring problemområdet. 

Vi drar från en rad styrkor såsom Lekfullhet, Storytelling, Gemensamt skapande och Reflektion, för att i en rad frågor med stigande komplexitetsgrad angripa problemområdets kärna. 

ProgressLEAD erbjuder en rad färdigpaketerade LEGO® SERIOUS PLAY® Sessioner med klart uttalat syfte och tydlig effekt, men designar lika ofta sessioner utifrån en organisations unika och specifika utmaning. 

 Vi använder metoden inom många av våra interna förändringsresor och affärsutvecklingsutmaningar, såväl som delmoment inom större kundåtaganden, eller som fokuserade aktivitet kring specifika utmaningar. 

Finns det bara tillräcklig spänst i problemformuleringen skapar vi tillsammans med er en Session som adresserar just er specifika frågeställning. Om det är för en dialog kring en specifik utmaning eller för bokning av en färdigpaketerad session så står vi redo att anta gemensamma utmaningar!

Hör av er och utmana oss!

ProgressLEAD på PMI® - Passion for Projects.

Förresten, Ni vet väl att ProgressLEAD som sponsor för Nordens största Projekt Management kongress, PMI® – Passion for Projects 2019, erbjöd två unika sessioner för att berätta mera om hur LEGO® SERIOUS PLAY® kan stärka projektresultat.

Tusen tack till de Passionerade Ledare som hade turen att få plats på våra fullsatta sessioner, och till alla de hundratals deltagare som besökte vår monter för att prata Effektiv Projektledning, LEGO® SERIOUS PLAY® och Utbildning! 

Hör av er så berättar vi mer som när vi kör nästa presentation av metodiken, eller för att boka en presentation för din organisation!

AnalyticLEAD

Att skapa affärsnytta genom analys och att utforma rätta lösningar för ändamålet är inte svårt - det är bara komplext. Aldrig tidigare har tillgången på data varit större. Med den ökade digitaliseringen har vi numera tillgång till data inom tre huvudsakliga områden:

  • Den egna verksamhetens produktivitet och effektivitet samt efterlevnaden av regulatoriska krav t.ex. baserat på data från interna processer.
  • Beteenden och uppfattningar hos andra relevanta individer, grupper eller organisationer t.ex. baserat på data, sociala medier eller klickströmmar.
  • Händelser och tillstånd i de omgivningar som berör verksamheten t.ex. baserat på sensorer, RFID eller kameror. 

Utvecklingen erbjuder enorma möjligheter då Analytics är nyckeln till att skapa nya insikter som i sin tur kan omsättas i nya och innovativa affärsmodeller, kommunikation samt effektiviserade eller helt automatiserade processer och beslut. 
Samtidigt kräver ett realiserande av dessa nya möjligheterna att vi förhåller oss till alla delar av verksamheten.  

  • Vad är syftet och var uppstår värdet för verksamheten? Det kan handla om att bättre kunna utföra strategier av lönsam tillväxt, att säkerställa efterlevnaden av regulatoriska krav eller att stödja skapandet av nya insikter och innovation.

  • Hur ser processerna ut som skall realisera värden? Är affärsprocesserna digitaliserade och möjliga att integrera med Analytics och hur bör ägarskap och ansvar kring data hanteras.

  • Vad kräver det av en teknisk plattform?Hur ser en lämplig arkitektur som klarar ökade volymer, högre hastighet ut och vad är konsekvenserna av att implementera On-site, moln-baserad eller i hybridform?
  • Vad är den organisatoriska kompetensen och beredskapen? Är Analytics en del av ledningens agenda, är vi innovativa, kollaborativa och utvecklingsbenägna och finns förmågan att attrahera rätta kompetenser? 

Ledarskap är den faktor som genomsyrar alla ProgressLEADs tjänsteområden och är den självklara röda tråden även inom AnalyticLEAD, som står för djup domänkompetens inom målstyrning, dataanalys och artificiell intelligens. Vi skapar ett unikt mervärde till våra kunder genom: 

  • Rådgivning – vår långa erfarenhet hjälper kunderna att definiera en realistisk road-mapför vägen framåt, realiseringen av nytta och hur vi undviker fallgroparna.

  • Förändringsledning – säkerställer att Analytics införs som del i det agila sättet att bedriva den dagliga operativa verksamheten istället för isolerade initiativ i verksamheten.

  • Arkitekturellt ledarskap – sätter Analytics i ett tekniskt och en arkitekturell kontext för att utnyttja de befintliga investeringarna inom t.ex. Business Intelligence (BI) på bästa möjliga sätt och samtidigt säkerställa förmågan att möta de förändrade behoven.